باز زنده‌سازی میدان درب خانه دیوانی رشت مبتنی بر تحولات تاریخی در آن

صفحه 4-24

رقیه نوراللهی؛ علیرضا رازقی


تدوین مدل جامع فرایند طراحی مشارکتی در مراکز آموزشی دانش آموز محور

صفحه 25-40

مائده جاودان فرهی؛ سیامک پناهی


تبیین سازوکارهای شاخص های پایداری در معماری کوچ (مطالعه موردی: کوچ نشینان بختیاری ایران)

صفحه 41-62

صائمه ترکمنی؛ مینو لفافچی


نقش پروپاگاندا در بروز مفاهیم جدید معماری در عصر دیجیتال

صفحه 63-80

مهدی نصیری؛ سیامک نیری فلاح؛ اکرم خلیلی


نقد تولید فرم معماری در فرآیند خودآگاه مبتنی بر آراء فلاسفه، نظریه پردازان معماری و روانشناسان معاصر

صفحه 81-100

سمانه هاشم زهی؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ باقر کریمی


اثرگذاری معیارهای معماری میان افزا در طراحی، نمونه موردی ساختمان پلاسکو

صفحه 101-116

رؤیا حریفی؛ فاطمه مهدوی؛ الهام اسفندیاری فرد


صاحب امتیاز
الهام اسفندیاری فرد

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی