نویسنده = احسان حیدری زادی
روش‌های عددی برای توضیح الگوی کاربرد رنگ در پوستۀ گنبدهای دورۀ صفوی

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 66-79

لیلا ناصری محمدپور؛ احسان حیدری زادی؛ الهام مختاری اوغانی