نویسنده = ������������ ����������
توسعۀ پایدار گردشگری و حفاظت در پلان مدیریت منظر فرهنگی برج قابوس

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 24-40

فاطمه مهدی زاده سراج؛ کیمیا محمدی