کلیدواژه‌ها = ساختمان پلاسکو
اثرگذاری معیارهای معماری میان افزا در طراحی، نمونه موردی ساختمان پلاسکو

دوره 1، شماره 3، بهمن 1400، صفحه 101-116

رؤیا حریفی؛ فاطمه مهدوی؛ الهام اسفندیاری فرد