1. تحلیل و ارزیابی روند طراحی بیمارستان‌های کودکان از طریق رویکرد طراحی مشارکتی بر اساس نردبان هارت (نمونه موردی: بیمارستان کودکان رویال منچستر)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 4-17

الهام اسفندیاری فرد؛ پاتریشیا تزورتزوپولوس فزندا


2. سنجش انگاره‌های قیاسی از منطق روش‌شناسی در الگوگیری‌های تاریخی معماری معاصر ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 19-38

علی عسگری؛ مریم محمدی سالک


3. معیارهای طراحی داخلی مراکز درمانی با تاکید بر طراحی مبتنی بر شواهد

دوره 1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 40-58

سارا حمزه لو؛ الهام سنبلی


4. نگرشی جامع نسبت به مفهوم نظم در فرم شهر؛ اتخاذ نقش هدایت‌گر و کنترل‌کنندۀ توسعه در طراحی فضای شهری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 60-73

مرجان بابایی


5. به‌کارگیری الگوریتم بهینه‌یابی چیدمان پلان در طراحی مرکز آموزشی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 75-93

نیلوفر سادات حسینی؛ کتایون تقی زاده؛ علی اندجی گرمارودی


6. بررسی نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به همراه تکنولوژی واقعیت مجازی در طراحی ساختمان‌های پایدار

دوره 1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 95-106

محمد بهزادپور؛ سیده مهسا کامی شیرازی؛ محمدرضا بهرامخانی