تحلیل و ارزیابی روند طراحی بیمارستان‌های کودکان از طریق رویکرد طراحی مشارکتی بر اساس نردبان هارت (نمونه موردی: بیمارستان کودکان رویال منچستر)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 4-17

الهام اسفندیاری فرد؛ پاتریشیا تزورتزوپولوس فزندا


مکانیسم‌های تولید فضا در فرآیند انباشت سرمایه در آراء هانری لوفور، دیویدهاروی و ادوارد سوجا

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 4-22

معصومه عبدی؛ میترا حبیبی


سنجش انگاره‌های قیاسی از منطق روش‌شناسی در الگوگیری‌های تاریخی معماری معاصر ایران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 19-38

علی عسگری؛ مریم محمدی سالک


توسعۀ پایدار گردشگری و حفاظت در پلان مدیریت منظر فرهنگی برج قابوس

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 24-40

فاطمه مهدی زاده سراج؛ کیمیا محمدی


معیارهای طراحی داخلی مراکز درمانی با تاکید بر طراحی مبتنی بر شواهد

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 40-58

سارا حمزه لو؛ الهام سنبلی


شناخت معماری کینتیک و فاکتورهای موثر بر گونه‌شناسی آن

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 42-64

ساجده پورخسروانی؛ سارا حمزه لو


نگرشی جامع نسبت به مفهوم نظم در فرم شهر؛ اتخاذ نقش هدایت‌گر و کنترل‌کنندۀ توسعه در طراحی فضای شهری

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 60-73

مرجان بابایی


روش‌های عددی برای توضیح الگوی کاربرد رنگ در پوستۀ گنبدهای دورۀ صفوی

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 66-79

لیلا ناصری محمدپور؛ احسان حیدری زادی؛ الهام مختاری اوغانی


به‌کارگیری الگوریتم بهینه‌یابی چیدمان پلان در طراحی مرکز آموزشی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 75-93

نیلوفر سادات حسینی؛ کتایون تقی زاده؛ علی اندجی گرمارودی


تحلیل سبک معماری نما‌های آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال 1300-1339

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 81-96

فتانه سنگتراش؛ مصطفی کیانی


بررسی نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به همراه تکنولوژی واقعیت مجازی در طراحی ساختمان‌های پایدار

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 95-106

محمد بهزادپور؛ سیده مهسا کامی شیرازی؛ محمدرضا بهرامخانی


خاستگاه و ماهیت نظریۀ مولد، مبتنی بر تئوری طراحی، با تمرکز بر طراحی در رشته معماری

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 98-123

هادی فرهنگدوست؛ هیرو فرکیش؛ محسن طبسی