معیارهای طراحی داخلی مراکز درمانی با تاکید بر طراحی مبتنی بر شواهد

نویسندگان

1 استادیارگروه معماری، واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه معماری، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

با توجه به نقش بسیار مهم و حساس فضاهای درمانی در راستای حفظ و یا بهبود سلامت افراد جامعه، لزوم توجه به معماری داخلی مراکز درمانی در کنار طراحی معماری آن چه به لحاظ عملکردی و چه کالبدی بیش از پیش احساس می‌شود. طراحی داخلی مراکز درمانی به سبب تأثیر قابل توجهی که بر مراجعین، بیماران و پرسنل درمان می‌گذارد بسیار حائز اهمیت است و باید به نحوی باشد که استرس و اضطراب را کاهش دهد و برای آنان فضایی آرام و امیدبخش فراهم نماید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی با هدف بهبود عملکرد و اصلاح روانشناختی فضاهای داخلی مراکز درمانی با تکیه بر نتایج طراحی مبتنی بر شواهد به ارائۀ معیارها و راهکارهای طراحی داخلی مراکز درمانی می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که طراحی مبتنی بر شواهد متاثر از پزشکی مبتنی بر شواهد است و با آن همپوشانی دارند و این نوع نگرش ارائه‌کنندۀ توصیه‌های طراحی بر پایۀ روابط علّی بین مشخصه‌های محیط درمانی طراحی شده و نتایج مطلوب است و شناخت و بکارگیری مولفه‌ها و معیارهای روانشناختی در طراحی داخلی مانند بهره‌گیری مناسب از نور، رنگ ،فضاهای تطبیق‌پذیر،عناصر طبیعی و پوشش گیاهی، در افزایش کیفیت مراکز درمانی و طراحی محیط ایمن‌تر، با آرامش بیشتر و استرس زایی کمتر موثر می‌باشد و منجر به بهبود عملکرد درمانی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها