نقش پروپاگاندا در بروز مفاهیم جدید معماری در عصر دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، واحد نور، نور، مازندران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، واحد نور، نور، مازندران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، واحد نور، نور، مازندران.

چکیده

توجه به فرهنگ در مطالعات مرتبط با حوزه جامعه‌شناسی در معماری در سال‌های گذشته بیشتر شده است. تغییر شیوه زندگی مردم و انتظارات افراد جامعه، با روش‌های از پیش برنامه‌ریزی شده و دستکاری نمادین در تبلیغات موجب گرایش توده‌های جامعه و ایجاد تمایل در مردم برای استفاده از محصولاتی در حوزه برنامه‌ریزی شهری و معماری شد که در مسیر تأمین اهداف مبلغان آن است. روش پژوهش بر مبنای پارادیم تئوری انتقادی است که با تبیین فرضیه‌های پژوهش بر اساس مطالعات استنادی و با رویکرد کیفی، با استفاده از سه‌وجهی راهبردی (تحلیل کیفی نمونه موردی، تطبیق نظری و استدلال منطقی با صوری سازی گزاره‌ها) سه فرضیه را مورد بررسی قرار داده است و (با نگاهی زنجیره‌وار) به دنبال کشف مکانیسم اثرگذاری پلتفرم‌های اینترنتی و فضاهای مجازی بر ماهیت انسان معاصر و نیازهای او در جوامع عصر جدید و همچنین در طول آن نحوه اثرگذاری این عوامل بر گونه‌های معماری (و میزان استفاده انسان عصر دیجیتال) در فضاهای عمومی شهری است. تحلیل نمونه‌های موردی نشان می‌دهد، فضای مجازی بستری مناسب برای ترغیب افراد به گونه‌های جدید معماری است. معماران شاخص با طراحی گونه های معماری مفاهیم جدیدی را به این عرصه جامعه وارد می کنند. نهایتا بر اساس ارزش صدق فرضیه‌ها، می توان نتیجه گرفت در جوامع امروزی، پروپاگاندا و سیاست‌گذاری حاکم بر جامعه، با تاثیر بر فرهنگ و انتظارات افراد در کنترل گونه‌های جدید معماری و آثاری که معماران شاخص طراحی می‌کنند و همچنین بروز مفاهیم جدید معماری نقش دارد.

کلیدواژه‌ها