دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 4-123 
مکانیسم‌های تولید فضا در فرآیند انباشت سرمایه در آراء هانری لوفور، دیویدهاروی و ادوارد سوجا

صفحه 4-22

معصومه عبدی؛ میترا حبیبی


توسعۀ پایدار گردشگری و حفاظت در پلان مدیریت منظر فرهنگی برج قابوس

صفحه 24-40

فاطمه مهدی زاده سراج؛ کیمیا محمدی


شناخت معماری کینتیک و فاکتورهای موثر بر گونه‌شناسی آن

صفحه 42-64

ساجده پورخسروانی؛ سارا حمزه لو


روش‌های عددی برای توضیح الگوی کاربرد رنگ در پوستۀ گنبدهای دورۀ صفوی

صفحه 66-79

لیلا ناصری محمدپور؛ احسان حیدری زادی؛ الهام مختاری اوغانی


تحلیل سبک معماری نما‌های آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال 1300-1339

صفحه 81-96

فتانه سنگتراش؛ مصطفی کیانی


خاستگاه و ماهیت نظریۀ مولد، مبتنی بر تئوری طراحی، با تمرکز بر طراحی در رشته معماری

صفحه 98-123

هادی فرهنگدوست؛ هیرو فرکیش؛ محسن طبسی