اهداف و چشم انداز

مجلۀ رف، مجله‌ای علمی- ‌تخصصی در زمینۀ معماری، مرمت و شهرسازی است. هدف از انتشار مجله ارتقاء سطح علمی معماری، مرمت و شهرسازی ایران، تلاش در جهت گسترش مرزهای دانش در این زمینه‌‌ها، بررسی موضوعات و چالش‌های این حوزه‌ها در کشور و ارائۀ راه‌حل‌های مناسب و معرفی دستاوردهای جدید و نتایج پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی است. در این راستا تلاش گردیده است زمینه‌ای برای ارتباط علمی و پژوهشی افراد توانمند در این حوزه‌ها، تبادل نظریات جدید و دستاوردهای طرح‌های تحقیقاتی و یافته‌های علمی برای متخصصین، پژوهشگران، دست‌اندرکاران حرفه و دانش‌پژوهان این عرصه فراهم گردد.