کمیته اجرایی

مدیر داخلی

مهندس نسیم جهاندار

هیئت علمی موسسه آموزش عالی رسام

نشانی پست الکترونیکی: [email protected]


 

دبیر اجرایی

مهندس امیر اسفندیاری فرد

نشانی پست الکترونیکی: [email protected]


 

ویراستار فنی

مهندس میثم مرتضایی منش

نشانی پست الکترونیکی: [email protected]


 

مدیر هنری

مهندس حمیدرضا اربابی

نشانی پست الکترونیکی: [email protected]


 

ویراستار ادبی

مهندس زهرا عربی

نشانی پست الکترونیکی: [email protected]


 

ویراستار انگلیسی

مهندس اسما نوری

نشانی پست الکترونیکی: [email protected]


 

گرافیست

مهندس مونا حسن زاده

نشانی پست الکترونیکی: [email protected]


 

طراح لوگو

کریم عامری


 

همکاران نشریه

مهندس مهسا نبی زاده

مهندس الهام سنبلی