راهنمای نویسندگان

ضوابط پذیرش مقالات

نشریۀ «رف» در زمینۀ معماری، مرمت و شهرسازی مقالۀ علمی می‌پذیرد.

مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ شده باشند و یا همزمان در مجلۀ دیگری در حال بررسی باشند.

مقاله‌ها باید به زبان فارسی و آیین نگارش این زبان باشند.

مقاله‌ها بعد از تایید داوران، تصویب هیات تحریریه و دریافت گواهی همانند جویی ایرانداک منتشر می‌گردند.

مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله‌ها بر عهدۀ نویسنده یا نویسندگان است.

مجله در قبول، رد یا اصلاح مقاله‌ها آزاد است.

چاپ مقاله‌های منتشر شده در این نشریه، بدون ذکر منبع در سایر نشریات و کتب ممنوع است.

 

راهنمای نگارش مقالات

صفحۀ مشخصات نویسنده: همراه مقاله یک فایل جداگانه نیز ارسال شود که شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبۀ علمی، نام موسسه یا محل اشتغال، نشانی، شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الکترونیکی باشد. همچین نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبۀ علمی  نام موسسه یا محل اشتغال به انگلیسی ارسال شود.

 عنوان: عنوان مقاله باید کمتر از 20 واژه باشد، دقیق و بیان روشنی از موضوع مقاله بوده، تکراری و خطابی یا شعرگونه نباشد.

چکیده: خلاصه‌ای از مقاله است که شامل بیان مسأله، سوال تحقیق، اهداف و روش تحقیق، مهمترین یافته ها و نتیجه‎گیری باشد. چکیدۀ مقاله باید در 400-300 کلمه تنظیم می‌گردد.

واژگان کلیدی: نویسنده باید 4 تا 6 واژه از واژگان اصلی مرتبط با موضوع مقاله را در پایان چکیده با عنوان واژگان کلیدی بیان کند که با ویرگول از یکدیگر جدا می‌شوند.

مقدمه و بیان مسأله: مقدمه مدخل مقاله است که به شرح مسأله می‌پردازد؛ شامل طرح موضوع (بیانگر مسألۀ پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله) و اهداف تحقیق می‌باشد.

پیشینۀ تحقیق: در پیشینۀ تحقیق، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام گرفته، مرتبط با موضوع بیان می‌شود، در پیشینه باید تفاوت رویکرد و روش مقالۀ حاضر با مقالات پیشین بیان شود.

روش تحقیق: روش‌های علمی به کار رفته در مقاله و همچنین نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده در پژوهش باید به‌طور کامل و با ذکر جزئیات در این بخش توضیح داده شود.

مبانی نظری: ریشه‌ها و پایه‌های موضوع شامل معانی، تعاریف، خصوصیات و شاخصه‌ها، باید در بخش مبانی نظری بیان شوند. مبانی نظری تحقیق در واقع پشتوانۀ تحلیلی مقاله را شکل می‌دهد و فرضیۀ مقاله به آن متکی است.

بحث: دسته‌بندی، تجزیه و تشریح داده‌ها، تحلیل و تطبیق داده‌ها در راستای پاسخ به سؤالات پژوهشی و در صورت وجود فرضیه، شواهد اثبات یا عدم اثبات فرضیه در این بخش ارائه می‌شود.

نتیجهگیری: در این بخش یافته‌های مقاله بررسی و دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف پژوهش و دلایل رد یا اثبات فرضیه‌(ها) بیان می‌شود.

تقدیر و تشکر: در بخش تقدیر و تشکر باید از همکاری و راهنمایی افراد، گروه‌ها و مؤسساتی که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند و موجب پیشرفت آن شده‌اند نام  برده شود.

پینوشت: توضیحات اضافه بر متن، شامل معادل‌های انگلیسی و توضیحات ضروری دربارۀ اصطلاحات و مطالب مقاله، ‌باید تحت عنوان پی‌نوشت‌ها در انتهای مقاله آورده شود.

فهرست منابع: مشخصات کامل منابعی که در نگارش مقاله از آن‌ها استفاده شده است باید در انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا بر حسب نام خانوادگی نویسنده ذکر شود. منابع استفاده‌شده در مقاله باید حتی‌الامکان جدید و در ده سال گذشته منتشر شده باشند. نحوۀ ارجاع‌دهی درونِ متن و دستورالعمل تنظیم منابع در بخش راهنمای ارجاع‌دهی و تنظیم منابع در منوی راهنمای نویسندگان قابل مشاهده است.

بخش انگلیسی: شامل کلیۀ مشخصات مورد نیاز در صفحه اول بخش فارسی به‌علاوۀ چکیدۀ مقاله در حدود 500 تا 700 کلمه  و کلیدواژه‌ها منطبق با کلیدواژه‌های بخش فارسی است.

متعلقات متن: در صورتی که بدنۀ مقاله شامل متعلقاتی مانند جدول، نمودار، تصویر و نقشه باشد، برای تنظیم این موارد لطفاً به دستورالعمل زیر توجه نمایید:

اشکال، نمودارها و جدولها با کیفیت مناسب (اشکال با دقت dpi 300 و با فرمت jpg)باشند.  اشکال، نمودارها و جدول‌ها حتماً شماره، شرح و مأخذ داشته باشند و پس از ارجاع در متن مقاله در جای مناسب قرار بگیرند و اشاره به منبع تعیین محل آن‌ها در مقاله حائز اهمیت است. عنوان جداول در بالا و اشکال در پایین آن‌ها نوشته شود. منبع و مأخذ جداول و یا اشکال در ذیل عنوان آن‌ها باید ذکر شود.

روش ارجاعدهی و تنظیم منابع

شیوه درج منابع و استناد:

-          در متن مقاله به صورت: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه)

در صورتی که منبع یک نویسنده داشته باشد: (نام خانوادگی نویسنده، سال نسخۀ استفاده‌شده، صفحه یا صفحات / Author’s name, year, page number).

در صورتی که منبع دو نویسنده داشته باشد: (نام خانوادگی هر دو نویسنده، سال نسخۀ استفاده‌شده، صفحه یا صفحات / Both authors’ name, year, page number).

در صورتی که منبع سه نویسنده یا بیش از سه نویسنده داشته باشد، فقط نام نویسندۀ اول و پس از آن عبارت «و همکاران» (در نسخۀ انگلیسی .et al) ذکر می‌شود (نام خانوادگی نویسندۀ اول و همکاران، سال نسخه استفاده‌شده: صفحه یا صفحات / First author’s name et al., year, page number).

در صورتی که نام نویسندگان در متن برده شود، فقط سال و (در صورت امکان) شمارۀ صفحۀ منبع ذکر می‌شود.

-          در فهرست منابع پایان به صورت:

روش تنظیم منابع برگرفته از شیوه‌نامۀ انجمن روانشناسی آمریکا (APA) است. ترتیب قرارگیری منابع ابتدا به ترتیب حروف الفبا و پس از آن به ترتیب تقدم تاریخی اثر است (در مواردی که از یک نویسنده بیش از یک اثر در منابع وجود داشته باشد). در مواردی که از یک نویسنده بیش از یک اثر در یک سال وجود داشته باشد، آثار باید در فهرست منابع با حروف الفبا (که بعد از تاریخ قرار می‌گیرد) از هم متمایز شوند. در نگارش فهرست منابع باید ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین قرار بگیرند.

-          کتاب تألیفی: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر محل انتشار: ناشر.

-          کتاب ترجمه: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان کتاب. نام مترجم یا مصحح. محل نشر:ناشر.

-           مقاله ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان مقاله.نام مجله دوره(شماره مجله): شماره صفحه ابتدا – شماره صفحه انتها.

هایپرلینک

-           مقاله اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجله علمی دوره، شماره. نشانی الکترونیکی مقاله (دسترسی در تاریخ روز ماه سال)

* اگر یک نفر در یک سال چند کتاب یا مقاله داشته باشد باید با حروف ابجد، منبع‌ها از هم تفکیک شوند تا در ارجاع دهی اشتباهی صورت نگیرد. همچنین اگر دو نفر با نام خانوادگی یکسان در یک سال کتاب نوشته باشند موقع ارجاع دهی درون متن باید نام کوچک اشخاص اضافه شود.

  نحوۀارائۀمقاله

 -  مقالات باید صرفاً از طریق سایت ارسال شوند.

 - اشکال (و نمودارهای) مقاله با شمارۀ مربوط نام‌گذاری و با فرمت JPEG و حداقل رزولوشن 300dpi به‌صورت فایل‌های مجزا بارگذاری شوند.

 - جدول‌ها حتماً به‌صورت فایل Word ارسال شوند.

- برای نوشتن کسرۀ اضافه روی های غیر ملفوظ (ه) طبق نظر فرهنگستان از همزه (ء) استفاده کنید مثال: خانۀ بزرگ.

- دوره‌های تاریخی را حتماً از چپ به راست بنویسید و همچنین شماره صفحات منبع را در ارجاع دهی حتما از چپ به راست و کامل بنویسید.

-   استفاده ازعلائم اختصاری ق (قمری)، ش (شمسی)، م (میلادی) بدون نقطه می‌باشد.

- نگارش متن مقاله براساس دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت گیرد. همچنین کلیۀ نیم‌‌فاصله‌‌ها در متن اعمال گردد.

 

نوع واندازه قلم نگارش به شرح زیر است:

نام بخش

عنوان قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله

B Nazanin Bold

18

نام و مشخصات نویسندگان

B Nazanin

12

عنوان بخش (تیترها)

B Nazanin Bold

14

زیربخش

B Nazanin Bold

12

متن چکیده فارسی

B Nazanin

11

واژگان کلیدی فارسی

B Nazanin

11

متن مقاله

B Nazanin

12

زیرنویس شکل و نمودار

B Nazanin

10

سر نویس جدول

B Nazanin

10

عنوان انگلیسی مقاله

Times New Roman Bold

20

نام و مشخصات نویسندگان  انگلیسی

Times New Roman

10

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

10

واژگان کلیدی انگلیسی

Times New Roman

10

منابع فارسی

B Nazanin

11

منابع انگلیسی

Times New Roman

10

ماخذ زیر جداول و اشکال (فارسی)

B Nazanin

10

ماخذ زیر جداول و اشکال (انگلیسی)

Times New Roman

9