اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

الهام اسفندیاری فرد
استادیار موسسه آموزش عالى رسام

معماری

 • e.sfandyarifardrasam.ac.ir

سردبیر

علیرضا رازقی
دانشیار دانشگاه هنر

معماری اسلامی - مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی

 • razeghiart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علیرضا رازقی
دانشیار دانشگاه هنر

معماری اسلامی - مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی

 • razeghiart.ac.ir
نادیه ایمانی
دانشیار دانشگاه هنر

معماری داخلی

 • imaniart.ac.ir
میترا حبیبی
دانشیار دانشگاه هنر

شهرسازی

 • habibiart.ac.ir
حیدر جهان‌بخش
دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

معماری

 • h_jahanbakhshpnu.ac.ir
فاطمه مهدی زاده سراج
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری و مرمت

 • mehdizadehiust.ac.ir
سید بهشید حسینی
استاد دانشگاه هنر

معماری

 • beshid_hosseiniart.ac.ir
سارا حمزه لو
استادیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرج

معماری

 • sara.hamzehlookiau.ac.ir
الهام اسفندیاری فرد
استادیار موسسه آموزش عالى رسام

معماری

 • e.sfandyarifardrasam.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Patricia Tzortzopoulos Fazenda
Professor, Department of Architecture and 3D Design, University of Huddersfield

Architecture

 • p.tzortzopouloshud.ac.uk