نویسنده = اکرم خلیلی
نقش پروپاگاندا در بروز مفاهیم جدید معماری در عصر دیجیتال

دوره 1، شماره 3، بهمن 1400، صفحه 63-80

مهدی نصیری؛ سیامک نیری فلاح؛ اکرم خلیلی