کلیدواژه‌ها = معماری فرایندی
خاستگاه و ماهیت نظریۀ مولد، مبتنی بر تئوری طراحی، با تمرکز بر طراحی در رشته معماری

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 98-123

هادی فرهنگدوست؛ هیرو فرکیش؛ محسن طبسی