تحلیل سبک معماری نما‌های آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال 1300-1339

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

نماسازی و طراحی نما در فرایند طراحی معماری بنا همواره از اهمیت بنیادین برخوردار بوده است، در این راستا مفاهیم تأثیرگذار معماری غرب بر اندیشه معماران ایرانی و سیر و تحول سبک‌های مدرن، آرت دکو، سبک بین‌الملل و استریم لاین و تمایز هر یک از این سبک‌ها در طراحی نماهای آثار معماری وارطان هوانسیان تأثیر به‌سزایی دارد. مهم‌ترین هدف این مقاله تحلیل و ارزیابی سبک‌های به‌کاررفته در طراحی نماهای ساختمانی از آثار وارطان هوانسیان است. با این فرض که سبک نماهای به‌کاررفته در آثار وارطان چه تأثیراتی از سبک اروپایی گرفته است. این پژوهش با طرح تحقیق مطالعه تطبیقی به پرسش‌های تحقیق پاسخ می‌گوید. در این نوشتار ابتدا از لحاظ تاریخی به تحلیل نماهایی وارطان هوانسیان از سال 1339-1300می‌پردازیم سپس شباهت‌های هر یک از آثار را بررسی و نتایج حاصل از آن با سبک‌های اروپایی مقایسه می‌شود. از نظر تاریخی سبک معماری وارطان به چهار دستۀ نئوکلاسیک، آرت نوو، آرت دکو و مدرن تقسیم می‌شود. با تحلیل و ارزیابی آثار او به این نتیجه دست خواهیم یافت که در دورۀ اول 1319-1300، سبک طراحی نما بیشتر مدرن استفاده شده است. در دورۀ دوم 1329-1320، سبک طراحی نما پر تزئین تر و بدون تقارن، نسبت به دورۀ اول است و به سبک آرت دکو توجه شده است. در دورۀ سوم 1339-1330، سبک طراحی نما تزئینات کمتر و بدون تقارن، نسبت به دورۀ اول و دوم است و هم از سبک آرت دکو و مدرن بهره گرفته است. بیشتر آثار او شاخص‌های تقارن، پر و خالی، سایه‌روشن، گوشه‌های گرد در نما، تزئینات در پنجره‌ها و بالکن‌های بیرون‌زده مطرح است و هرکدام از این ویژگی‌ها مربوط به سبک‌های مختلف در آثار او است.

کلیدواژه‌ها