کلیدواژه‌ها = رنگ
روش‌های عددی برای توضیح الگوی کاربرد رنگ در پوستۀ گنبدهای دورۀ صفوی

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 66-79

لیلا ناصری محمدپور؛ احسان حیدری زادی؛ الهام مختاری اوغانی


معیارهای طراحی داخلی مراکز درمانی با تاکید بر طراحی مبتنی بر شواهد

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 40-58

سارا حمزه لو؛ الهام سنبلی